HISTORIA STOWARZYSZENIA

Widząc potrzebę rozwoju i promocji regionu oraz działań na rzecz społeczności lokalnej, w 2005 r. zostało założone
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gawłuszowickiej im. Adama Kopycińskiego. Stowarzyszenie powstało, aby swoją działalnością
ożywiać środowisko lokalne, wspierać jednostki samorządowe w działal-ności oświatowej, kulturalnej, wychowawczej, religijnej i socjalnej.

Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie Tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, regionalnej i kulturowej. Ponadto Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem lokalnej kul-tury, sztuki i tradycji oraz rozwijaniem zainteresowań, a także działaniem na rzecz integracji środowiska gminy i parafii.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia koncentrowała się głównie wokół pracy z dziećmi i młodzieżą. Służy temu organizacja festynów, konkursów, wycieczek forma-cyjno-edukacyjnych. Stowarzyszenie zajęło się także renowacją grobowca ks. Adama Kopycińskiego (swojego patrona). Wzniesiono także pomnik oddając cześć mieszkańcom naszej parafii, którzy poświęcili życie bądź byli represjonowani w obronie ojczy-zny. W przyszłości Stowarzyszenie planuje podjąć intensywniejszy wy-siłek na rzecz rozwoju Gawłuszowic i okolic prowadząc działal-ność kulturalną, pielęgnując tradycję . Wszystkie te działania mają służyć wzmocnieniu więzi z ojczyzną, wspieraniu rozwoju turystyki na naszym terenie, oraz działalności na rzecz ochrony i renowacji zabytków.